Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA VE RIZA METNİ


Aydınlatma Metninin Amacı

“Aydınlatma Metni”nin amacı, Maxwill International İnsan Kaynakları Seçme Ve Yerleştirme Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MAXWILL) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10. maddesi uyarınca tüm müşterilerimizi kişisel verileri kaydetme, işleme, aktarma sebepleri ile yöntemleri konusunda, ayrıca veri sahiplerinin hakları konusunda bilgilendirmektir.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. 

Veri Sorumlusu Konumu

KVKK uyarınca MAXWILL olarak, Kanun kapsamında “veri sorumlusu” sıfatı ile kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedeceğimizi, saklayacağımızı, işleyeceğimizi, sınıflandıracağımızı, güncelleyeceğimizi ve Kanun ile ilgili mevzuatın müsaade ettiği ölçüde ve hallerde, işlendikleri amaca uygun olarak üçüncü kişilere açıklayıp aktaracağımızı bildiririz.

Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Müşterilere ait kişisel veriler, MAXWILL’in sunmakta olduğu işe alım ve insan kaynakları ile ilgili diğer hizmetlerden müşterileri faydalandırılabilmesi için iş ilişkilerinin yürütülmesi, teknik çalışmaların yapılması, iş ilişkisi kurulmuş olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması açısından gerekli faaliyetlerin yürütülebilmesi için Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika’dan ulaşılabilir. 

Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı

Müşterilere ait kişisel veriler, MAXWILL’in sunmakta olduğu işe alım ve insan kaynakları ile ilgili diğer hizmetlerden müşterileri faydalandırılabilmesi için iş ilişkilerinin yürütülmesi, teknik çalışmaların yapılması, iş ilişkisi kurulmuş olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması açısından gerekli faaliyetlerin yürütülebilmesi için Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrudan/dolaylı iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçilerimiz, yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.


Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı

Kişisel veriler, MAXWILL tarafından KVKK md. 4/2’de öngörülen düzenleme uyarınca açık rızanızın alınması suretiyle ya da md. 5/2 ve md. 6/3’te öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız alınmaksızın ve KVKK md. 8’da düzenlenen kurallar uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda veya direkt olarak müşteri ile yapılan görüşmelerde müşterinin verdiği bilgi ve belgeler aracılığı ile toplanmaktadır. Müşteri tarafından sosyal medya vb. ortamlarda alenileştirilmiş bilgiler de gerektiğinde müşteri ile ilgili kişisel veri olarak kaydedilebilir. Ayrıca MAXWILL’in iş birliği yaptığı Türkiye İş Kurumu gibi resmi kurum ya da kuruluşlardan toplanan bilgi ve belgeler de müşteri kişisel verisi olarak toplanabilmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun md. 4/2’de öngörülen ilkeler ışığında açık rızanız alınması suretiyle veya md. 5/2 ve md. 6/3’te öngörülen durumların varlığı halinde, açık rızanız alınmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.   

Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahiplerinin aşağıdaki hakları bulunmaktadır: 
Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu hakların kullanımına ait taleplerin yazılı olarak MAXWILL’e iletilmesi gerekmektedir. Bunun için, kimliği tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istenilen hakka yönelik açıklamaları içeren yazılı dilekçe ile MAXWILL’in Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:47/B Folkart Towers A Kule K:26 D:2601 Ofis Bayraklı/İZMİR adresine bizzat başvurulabilir. Ayrıca noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak MAXWILL’e talep iletilebilir. MAXWILL söz konusu talepleri Kanun kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika uyarınca değerlendirir ve 30 gün içerisinde talep sahibine geri dönüş yapar. Taleplerin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler müşterilerden talep edilebilir.
Ayrıca MAXWILL olarak yürütmekte olduğu ticari faaliyetin niteliği sebebiyle müşterilere ait toplanan ve/veya saklanan kişisel verilerin doğru ve güncel olması büyük önem taşımaktadır. Buna bağlı olarak kişisel veri sahibi olan müşterilerin bu bilgilerinde herhangi bir değişiklik meydana geldiği takdirde en kısa sürede MAXWILL’i bilgilendirmeleri beklenmektedir. 

MAXWILL tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA VE RIZA METNİ’ni okuduğumu ve anladığımı, bu metin kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum.

BLOG

2018 İÇİN TREND TAHMİNLERİ: İNSAN KAYNAKLARI DÜNYASI HANGİ GELİŞMELERDEN ETKİLENECEK?

27-02-2018

2017’yi bir yandan kaygı ve krizlerle, diğer yandan coşku ve umutlarla kapattık. 2018’in bu ilk günlerinde önümüzdeki yıl için hem iş hem özel hayatımızla ilgili planlarımız hazır.

538 İş Veren
2345 İş Arayan

Gelişmelerden Haberiniz Olsun

E-Bülten aboneliği ile bizden düzenli bilgi alabilirsiniz